Голем Град

 

ЕДИНСТВЕНИОТ ОСТРОВ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ГОЛЕМ ГРАД

            Македонски             English                                            

                                                        

 
...единствен веб портал за островот...

www.Golemgrad.4t.com

Contact: mitkoresen@yahoo.com 

    
ОПШТО
 

ЦРКВИ

 

ПТИЦИ

 

РАСТЕНИЈА

 

ЗМИИ

 

ГАЛЕРИЈА

 

ИСТРАЖУВАЊЕ

 

КОНТАКТ

 

ЛИНКОВИ

 

 

 

 

 

ГОЛЕМ ГРАД

 

Одејќи кон Голем Град, единствениот остров во Република Македонија, уште од далеку се забележува дека тој е огромна карпа, која веројатно се откинала од соседните планини заради силен земјотрес, кога по тектонски пат настанало и самото езеро...

                                                          повеќе...

 

На југозападните пештерски карпи се       наоѓа глаголскиот натпис со флоренски крст...      
                     

                                                    повеќе...

 

Испитувањето извршено од страна на професори од институтот по Биологија од...

                                                          повеќе...

 

Најблиското место и најубавото место на Преспанско езеро е селото...

                  

                                                   повеќе...

 

 


  

Голем Град бил привлечен уште во римската епоха и подоцна  во средновековието, што се потврди со два откриени слоја гробови кај постојната црква Св. Петар (14 век) и кај темелите на црквата Св. Димитрија...

             повеќе... 

 

 

 

Пеликанот (носитот) може да биде третиот елемент на симболите...

     повеќе...

 

Оваа природна реткост со високи карпести рабови (до 30 м.) и специфична клима обилува со разновидни ендемични растенија...

повеќе...

 

 

На островот Голем Град има два вида на змии...

повеќе...

 

 

 

Галерија...

 

              повеќе...

 

 

 

 

 

Римски куќи...

             

                повеќе...